Листообработка на метали

Произвеждаме изделия с високо качество и постигаме отлични резултати вече повече от 15 години! Работим бързо, надеждно и ефективно.
Инженеринг

Инженеринг

Нашият екип от иженери има богат опит с производството на детайли от листови метали за широк набор от сектори.

Прототипиране

Прототипиране

Всеки успешен проект в BG Steel започва с детайлно обмислен прототип. Това е съществен елемент от производствения процес.

Лазерно рязане

Лазерно рязане

Нашата високотехнологична производствена база е оборудвана с най-съвременните машини за лазерно рязане, които могат да поемат обработката на детайли в големи количества.

Щанцоване

Щанцоване

Процесът щанцоване предлага оптимална ефикасност и точност при разкроя на детайли.

Огъване

Огъване

BG Steel разполага с необходимото оборудване и инструменти, позволяващи бързи и точни резултати.

Заваряване

Заваряване

BG Steel предлага различни процеси по заваряване, включително MIG, TIG, точково и лазерно заваряване за алуминиева, неръждаема и черна ламарина.

Прахово боядисване

Прахово боядисване

Създаването на вътрешен отдел за прахово боядисване ни позволява да имаме пълен контрол над производствения процес и качеството на покритието.

Асемблиране

Асемблиране

Специализираният ни екип за асемблиране има богат опит както с по-семли детайли, така и с големи и сложни конструкции.

Качествен контрол

Качествен контрол

Отделът ни за качествен контрол работи по утвърдени международни стандарти и съгласно изискванията на нашите клиенти.

Опаковане и логистика

Опаковане и логистика

BG Steel разполага със собствено звено за производство на индивидуални опаковки и логистика.

За нас

BG Steel е българска компания, занимаваща се с производството на детайли от листови метали, основана през 2003г.

Предлагаме висококачествени услуги в сферата на листообработката на алуминии, черна и неръждаема стомани.

Партнираме си с компании от цяла Европа, помагайки им успешно да реализират своите проекти. Имаме богат опит в усвояването на нови изделия за широк набор от индустрии.

Екип от експерти

Екип от експерти

Нашият екип от висококвалифицирани специалисти има над 20 години опит в тази област.

Водени от качеството

Водени от качеството

Високото качество на нашата продукция е гарантирано от постоянния контрол на всеки етап от производството.

Придържане към сроковете

Придържане към сроковете

Спазваме крайните срокове и се стараем да напаснем графика си според вашите нужди.

Сигурност на информацията

Сигурност на информацията

Конфиденциалността на всичката ни вътрешна и външна комуникация е задължителна за нас.

Сектори

Селскостопанска техника

Много производители на селскостопанска техника избраха BG Steel за свой партньор за производство и доставка на детайли, необходими за тяхното производство.

Автомобилостроене

BG Steel е поддоставчик на различни елементи за автомобилната индустрия, като резервоари за гориво, багажници, степенки и много други. Ние сме лицензиран подизпълнител на някои от големите производители на автомобили, мотоциклети и оборудване за тях в Европа.

Сигурност

BG Steel произвежда разнообразни компоненти за каси за съхранение на ценни вещи, детайли за системи за контрол на достъпа и много други.

Оборудване за обществено ползване

Ние сме доставчик и на детайли за производството на различни изделия, предназначени за ползване на обществени места, като пейки, системи за сметосъбиране, бариери, турникети, пощенски кутии и ситеми за покупка на билети.

Медицинско оборудване

Част сме и от веригите за доставки на компоненти за производството на изделия в сферата на здравеопазването. Произвеждаме части и корпуси за медицинска апаратура, както и системи за безопасно съхранение на инструменти и медикаменти.

Телекомуникации

Винаги се стремим да подобряваме нашите процеси, така че да можем да доставяме най-качествените услуги за високотехнологични сектори, като телекомуникационния. Имаме опит в производството на голям брой продукти в тази област, включително елементи за антени и други устройства.

Индустриално оборудване

BG Steel е предпочитан поддоставчик на компоненти за производството на индустриално оборудване, като корпуси за машини и други.

Хранително-вкусова индустрия

Произвеждаме изделия, предимно от неръждаема стомана, съгласно високите хигиенни изисквания на хранително-вкусовия сектор. Това включва кухнеско оборудване, детайли за индустриални препработвателни предприятия, системи за вакуумиране, бутилиращи и опаковащи линии и други.

Строителство и архитектура

Имаме богат опит изработката и доставка на архитектурни фасадни елементи за множество обекти в страната и чужбина. Заедно с клиентите си работим за постигане на качествен продукт, оптимални резултати и навременни доставки, така че да отговорим на техните нужди и крайни срокове. Производствените ни процеси са сертифицирани, съгласно изискванията за производство в този бранш.

1/9

Открива се процедура "Избор с публична покана" по реда на ПМС № 80/09.05.2022 г. за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на: - Обособена позиция 1: Система за съхранение с една кула (1 брой); - Обособена позиция 2: Хидравлична абкант преса (1 брой)".

Документацията за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на: - Обособена позиция 1: Система за съхранение с една кула (1 брой); - Обособена позиция 2: Хидравлична абкант преса (1 брой)", е във връзка с изпълнение на проект № BG-RRP-3.004-1079-C01 „Технологична модернизация в предприятието“ от 10.04.2023 г., който се изпълнява по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Програмата за икономическа трансформация (ПИТ) към Националния план за възстановяване и устойчивост - с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU.

Документация за участие можете да изтеглите от тук.

“Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БГ СТИЙЛ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД на ПИТ към МИР.“

„БГ СТИЙЛ“ ЕООД е краен получател по проект № BG-RRP-3.004-1079-C01 „Технологична модернизация в предприятието“, който се изпълнява по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Програмата за икономическа трансформация (ПИТ) към Националния план за възстановяване и устойчивост - с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU.

Общата стойност на проекта е 513 660.00 лв., от които безвъзмездно финансиране: 256 830.00 лв. европейско финансиране чрез инструмента NextGenerationEU. Проектът е с обща продължителност 12 месеца, датата на стартиране на проекта е: 10.04.2023 г.

В подкрепа на основната икономическа дейност под КИД 29.32, по проекта ще бъдат придобити: Система за съхранение с една кула (1 бр.) и Хидравлична абкант преса (1 бр.), които чрез цифровизация на процесите по управление на основната суровина за влагане в производството - листова ламарина и огъване на метални детайли, ще увеличат цялостния ефективен производствен капацитет.

Целите на процедурата, относими към повишаване ефективността на производствените процеси, по-висока производителност, намаляване производствените разходи, оптимизация на производствената верига, създаване на условия за растеж и развитие на предприятието чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на капацитета, без нанасяне значителни вреди на околната среда, ще се постигнат посредством изпълнението на проекта. Инвестицията е напълно съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда.

“Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БГ СТИЙЛ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД на ПИТ към МИР.“

„БГ СТИЙЛ“ ЕООД е бенефициент по проект № BG16RFOP002-6.002-0169-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Инструмента REACT-EU.

Общата стойност на проекта е 268 658.00 лв., от които безвъзмездна финансова помощ (БФП) - 134 329.00 лв. европейско финансиране. Проектът е с обща продължителност 10 месеца, датата на стартиране на проекта е: 16.09.2022 г.

Основната цел на проектите, изпълнявани в рамките на процедура № BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, е: предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

На 03.02.2020г. е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP002-2.040-0232-C01. БГ СТИЙЛ ЕООД е бенефициент по проект „Подобряване на производствения капацитет в БГ Стийл ЕООД ”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Проектът е насочен към повишаване на производствения капацитет с цел повишаване конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на „БГ Стийл“ ЕООД чрез закупуване на следните ДМА, абсолютно необходими за изпълнение на включените в проекта дейности: щанцова машина, абкант машина, линия за прахово боядисване.

Инвестицията ще добави нов капацитет в основни металообработващи операции: щанцоване, огъване, боядисване. Посредством закупените по проекта машини кандидатът ще извършва всички операции вътрешно в предприятието, чрез което ще съкрати сроковете за изпълнение, намали разходите и гарантира качеството.

Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител/и с предмет:
„Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Щанцова машина (1 брой);
Обособена позиция 2: Абкант машина (1 брой);
Обособена позиция 3: Линия за прахово боядисване (1 брой)“

Документацията е във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.040-0232-C01 “Подобряване на производствения капацитет в БГ Стийл ЕООД”, процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Свали файловете

На основание Решение № 1/29.06.2020г. по чл. 9 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет прекратявам процедура за избор на изпълнител по Обособена позиция 3: Линия за прахово боядисване (1 брой) с предмет определяне на изпълнители „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител:

“Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Щанцова машина (1 брой); Обособена позиция 2: Абкант машина (1 брой); Обособена позиция 3: Линия за прахово боядисване (1 брой)”

Виж файла

„БГ СТИЙЛ“ ЕООД е бенефициент по проект № BG16RFOP002-2.089-0759-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско финансиране. Проектът е с обща продължителност 3 месеца – датата на стартиране на проекта е: 11.10.2021 г.

Проектът е насочен към подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Основната цел е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител/и с предмет:
„Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване по следната обособена позиция:
Обособена позиция 3: Линия за прахово боядисване (1 брой)“

Документацията е във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.040-0232-C01 “Подобряване на производствения капацитет в БГ Стийл ЕООД”, процедура
BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Документация за избор на изпълнител BG STEEL